illustration

Personvern

Personvern

Kraft Bank ASA behandler dine personopplysninger etter personopplysningsloven med tilhørende forskrifter. I tillegg har banken et eget sett med personvernregler og håndterer personopplysninger i henhold gjeldende konsesjon fra Datatilsynet.

Dersom ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil bankens behandling basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Samtykke er for eksempel ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra kunden.


1. Hvilke typer personopplysninger samler vi inn?

Følgende opplysninger er eksempler på hva Kraft Bank ASA kan samle inn:

 • Identifikasjonsinformasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Finansiell informasjon
 • Lovpålagte opplysninger

2. Hvor innhenter vi opplysningene dine fra?

De opplysningene Kraft Bank AS innhenter om deg vil i all hovedsak bli innhentet direkte fra deg i forbindelse med din kontakt med banken om enten opptak av kreditt eller etablering av innskuddskonto.

I tillegg vil vi ved og i forkant av etablering av kundeforhold, innhente informasjon fra tredjeparter. Disse tredjepartene vil eksempelvis kunne være følgende:

 • Offentlig tilgjengelige kilder/registre
 • Firmaregistre
 • Kriminalitetsbekjempende myndigheter
 • Sanksjonslister
 • Sosiale medier
 • Agenter
 • Kredittopplysningsbyråer

3. Hvilke formål brukes personopplysningene til?

Kraft Bank ASA vil bruke dine personopplysninger for å oppfylle de forpliktelser som banken har påtatt seg for å gjennomføre avtaler med deg, samt administrasjon av ditt kundeforhold – herunder fakturering.

Kraft Bank ASA kan behandle personopplysningene i markedsføringsøyemed dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som vier tyngre enn hensynet til ditt personvern.

Kraft Bank ASA vil behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger i forbindelse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav og kredittrisiko.

Videre vil Kraft Bank ASA behandle personopplysninger med det formål å forebygge, avdekke og oppklare straffbare handlinger. I slike tilfeller vil banken kunne være forpliktet til å innhente informasjon og utlevere opplysninger til andre banker, finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Kraft Bank ASA er videre pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim v/enheten for finansiell etterretning (EFE). I henhold til personopplysningsloven og hvitvaskingsloven har du ikke innsynsrett i de opplysninger Kraft Bank ASA har registrert når det gjelder disse formålene.


4. Hvem kan vi utlevere personopplysningene dine til?

For det tilfelle at dine personopplysninger deles med andre, vil det alltid skje i henhold til de regler om taushetsplikt Kraft Bank ASA er underlagt. Dersom enkelte oppgaver skal behandles av andre, men på vegne av Kraft Bank ASA, og utføring av disse oppgavene krever at dine personopplysninger oversendes, vil det være inngått en databehandleravtale mellom Kraft Bank ASA og leverandør av tjenesten.


5. Rettslig behandlingsgrunnlag

Formålet med Kraft Bank ASAs behandling av personopplysninger er kundeadministrasjon, finansiell rådgivning, fakturering i tråd med de avtaler vi har inngått med deg. I tillegg behandler vi personopplysninger som en del av vår oppfyllelse av de lov- og forskriftskrav banken er underlagt.


6. Hva er dine rettigheter?

Du kan til enhver tide rette en innsynsforespørsel til Kraft Bank ASA. Denne forespørselen vil gi innsyn i den data vi har lagret om deg, herunder informasjon du har oppgitt, informasjon vi har hentet fra eksterne kilder og informasjon om behandling av opplysningene.

Kraft Bank ASA har etablert egne rutiner for sletting av data. Vi vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandlingen er oppfylt. Dette med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivning.

Dersom du opplever at Kraft Bank ASA oppbevarer dine personopplysninger urettmessig, har du rett til å be om at disse blir slettet.


7. Kontaktopplysninger

Dersom du lurer på noe, kan du kontakte oss på personvernombud@kraftbank.no.